Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

8. ročník - 25.-26.11.2004

Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie kultúry v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci a finančným prispením Ministerstva kultúry SR organizovali v dňoch 25. - 26.11.2004 v poradí VIII. ročník celoslovenskej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy "Timravina studnička". Je to jediná súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne slovenská próza. čoraz väčší záujem recitátorov nás presviedča, že prednes je zaujímavou aktivitou nielen pre deti a mládež, ale i dospelých. Poslaním súťaže je viesť deti a mládežk hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť. Prostredníctvom odborných seminárovsprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy (2.10.1867 - 27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

V dňoch 25. - 26. 11.2004 navštívilo Lučenec 61 recitátorov v piatich kategóriách z týchto miest a obcí Slovenska: Vranov nad Topľou, Udavské, Rimavská Sobota, Lučenec, Pezinok, Vinohrady nad Váhom, Veľký Krtíš, Detva, Málinec, Cinobaňa, Mojzesovo, Bardejov, Zemplínske Hámre, Levice, Fiľakovo, Dolná Strehová, Kriváň, Utekáč, Krajné, Veľký Kýr, Topoľovka, Poltár, Humenné, Nové Zámky, Nitra, Prešov, Sládkovičovo, Miňovce, Rožňava.

Súťaž začala 25.11 o 9.00 hod. slávnostným prijatím účastníkov primátorom mesta Lučenec Ing. Milanom Markom v obradnej sieni. Nasledovala návšteva cintorína, kde sme si básňou, slovom a kyticou pri hrobe B.S.Timravy uctili jej pamiatku. Potom v Dome kultúry B.S.Timravy prebiehala samotná súťaž recitátorov. Večer o 17.30 hod. v DK prebehlo slávnostné vyhlásenie víťazov i odovzdanie ocenení.

Timravina studnička pokračovala aj na druhý deň. Účastníci navštívili rodný dom B.S.Timravy v Polichne a pamätný dom v Ábelovej. Súťažiaci mali tak možnosť spoznať Novohrad - "kút" Slovenska, v ktorom Timrava prežila svoj celý život. Už teraz sa začal VIII. ročník Timravinej studničky v Lučenci a čaká ju veľa práce. Len prácou učiteľov, či vedúcich krúžkov, prácou súťažiacich a usilovnosťou organizátorov sa môže ten budúci ročník stať ešte lepším.

Porota

Prednes hodnotili dve trojčlenné poroty.
Pre I a II kategóriu: Mgr. Peter Vilhan, Mgr. Eva Róžová, Hana Košková.
Pre III, IV a V. kategóriu: PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Mária Talánová, Mgr. Anna Gálisová.

Výsledky

I. kategória:
1. miesto - Nikola Ďuricová, Detva
2. miesto - Kristína Kondelková, Vinohrady nad Váhom
3. miesto - Jana Gondášová, Detva

II. kategória
1. miesto - Monika Rusnáková, Černík
2. miesto - Michaela Kubaliaková, Utekáč
3. miesto - Katarína Fabianová, Vranov nad Topľou

III. kategória
1. miesto - Veronika Janštová, Lučenec
2. miesto - Terézia Tušimová, Rimavská Sobota
3. miesto - Marianna Formánková, Černík

IV. kategória
1. miesto - Lenka Kulichová, Lučenec
2. miesto - Sidónia Semanová, Humenné
3. miesto - Martian Labaiová, Nitra

V. kategória
1. miesto - Alžbeta Polačková, Prešov
2. miesto - Zuzana Zelinková, Sládkovičovo
3. miesto - Anna Pokorná, Sládkovičovo

Cena primátora mesta - Barbora Maciková, Vranov nad Topľou
Cena Matice slovenskej MO Lučenec - Martina Ševčíková, Fiľakovo

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk