Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Kalendárium  

1941
Timrava sa zriekla objednávky Slovenských pohľadov pre finančné ťažkosti. Urguje Jozefa Cígera-Hronského v súvislosti s vydávaním Spisov.

1942
Vyšiel 8. a. 10. zvázok Sobraných spisov Timravy.
K 75. výročiu jej písomne blahoželali viacerí a osobne Július Barč-Ivan.

1943
Matica slovenská vydala 9. a 11. zväzok Sobraných spisov Timravy.

1944
Matica slovenská pripravila 12. zväzok Sobraných spisov Timravy, no pre vojnové udalosti vyšiel až v d'alšom roku. Vojnové roky i prechod frontu prežila v Ábelovej u svojej netere Zlaty Petrivaldskej.

1945
Vyšiel 12. - posledný zvázok Sobraných spisov Timravy. V októbri sa presťahovala z Ábelovej do Lučenca, kde bývala na Partizánskej ulici č. 10 vedla svojej netere Zlaty Petrivaldskej.

1946
Redakcii Živeny poslala rukopis svojej hry Odpoved' Rukopis sa stratil.

1947
V Matici slovenskej v Martine začalo vychádzať 2. vydanie Sobraných spisov. V tomto roku vyšiel l. aj 2. zväzok. K osemdesiatym narodeninám bola Timrava poctená za svoje originálne umelecké dielo titulom Národná umelkyňa. V tlači sa zjavilo viacero jubilejných článkov a statí.

1948
Timrava dostávala ako národná umelkyňa čestný dôchodok ročne 156 324,- Kčs.
V 2. vydaní vyšiel ako 43. zvázok Čítania študujúcej mládeže Výber z diela a ako 9. zv~ok Čítania pre meštianske školy Výber z rozprávok. Matica slovenská vydala v 2. vydaní 3. a 4. zväzok Sobraných spisov.

1949
Matica slovenská pripravila v 2. aydaní 5.-10. zvázok Sobraných spisov. V tomto období vznikol rukopis divadelnej hry Prekážky. Lučenské gymnázium bolo rozhodnutím Povereníctva školstva, osvety a umení z 30. júna premenované na Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy.

1950
Vyšiel 11. zväzok Sobraných spisov.

1951
Timravin zdravotný stav sa zhoršoval. V lete ešte pobudla v kúpeľoch na Sliači, kam v posledných rokoch chodievala častejšie, no strata súrodencov jej ešte pritažila a na jeseň 20. novembra ju postihol prvý záchvat mozgovej porážky. Po úpornom boji podľahol organizmus chorobe. Božena Slančíková-Timrava zomrela 27. novembra o 14. hodine v Lučenci. Na poslednej ceste 30. novembra sa so spisovateľkou rozlúčil Ondrej Klokoč, Milan Lajčiak a veľké zástupy rodákov, ktorých život vo svojom diele zobrazovala. Pochovaná je na lučenskom cintoríne.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk