Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

Starosta obce Polichno a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci
vyhlasujú
výtvarnú súťaž


MAĽUJEME TIMRAVU

Pri príležitosti 145. výročia narodenia spisovateľky a 545. výročia prvej písomnej zmienky o obci Polichno

Rok 2012 je významným medzníkom v histórii obce Políchno. Pred 145 rokmi sa tu narodila významná spisovateľka Božena Slančíková Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Pseudonym Timrava si zvolila podľa obľúbenej studničky, pri ktorej sedávala a písala. Poslaním súťaže je pozornosť žiakov základných škôl formou výtvarných prác v podobe portrétu spisovateľky upriamiť na jej život a dielo. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti významný prínos tejto osobnosti regiónu.

Súťaž je vypísaná pre žiakov ZŠ a ZUŠ okresov Lučenec a Poltár. Vítané sú všetky výtvarné techniky (grafika, kresba, maľba, kombinované techniky) a prebehne v mesiaci september a bude vyhodnotená 6. októbra 2012 (sobota) ako súčasť tradičného literárno-turistického podujatia TIMRAVIN CHODNÍČEK.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
I. Kategória: ZŠ, žiaci prvého stupňa základných škôl (6 – 10 rokov)
II. Kategória: ZŠ, žiaci druhého stupňa základných škôl (11 – 15 rokov)

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
1. cena Starostu obce Polichno (v oboch kategóriách)
2. cena Riaditeľky DMS Lučenec (v oboch kategóriách)
3. cena (v oboch kategóriách)
4. Cena účastníkov pochodu
škola víťaza v oboch kategóriách - šek v hodnote 50,- Euro na nákup učebných pomôcok

PODMIENKY ÚČASTI:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ a ZUŠ okresov Lučenec a Poltár. Vítané sú všetky výtvarné techniky (grafika, kresba, maľba, kombinované techniky)

Súťažné práce formátu najviac A1 zašle alebo osobne doručí príslušná škola do 1.10. 2012 na adresu:
Dom Matice slovenskej
Rázusova 33
984 01 Lučenec
Kontaktné tel. číslo: 047 4320480 alebo mobil 0918 904 930
Obálku označte heslom „MAĽUJEME TIMRAVU“

Výstava „MAĽUJEME TIMRAVU“ bude sprístupnená v rodnom dome spisovateľky B.S. Timravy, na evanjelickej fare v Políchne v mesiacoch október – december 2012. Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien oceneným autorom sa uskutoční 6. Októbra 2012 (sobota) ako súčasť tradičného literárno-turistického podujatia TIMRAVIN CHODNÍČEK.

Každá práca, okrem signatúry na prednej strane, musí byť na rube označená týmito údajmi:
- meno a priezvisko autora
- vek
- meno vyučujúceho, ak prácu zasiela škola
- adresa školy
- súťažná kategória

Práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritériá súťaže, budú vyradené.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú stanoví organizátor. Porota určí víťazné práce v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Organizátori si vyhradzujú právo udeliť zvláštne ceny a pochvalné uznania. S výsledkami súťaže budú oboznámené písomne všetky zúčastnené školy. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ocenení, kde si prevezmú ceny a diplomy. Pri neúčasti ocenených autorov, ceny budú zaslané na adresu školy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom Obce Políchno a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Viac informácií na:
047 4320480, 0918 904 930
047 4379533, 0905 270 436

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk